درد احساس ناخوشایندی است که بعد از آسیب های بافتی ایجاد میشود که منجر به بیقراری، کلافگی و بی حوصلگی میشود و عملکرد فرد را مختل میکند و همچنین درد کاهنده کیفیت زندگی میباشد. در اینجا محصولات خانواده نیوشا را مشاهده می نمایید که مصرف آن ضد درد عالی میباشد.