کبد نقش مهمی در متابولیسم بدن مانند ساختن پروتئین ها و دفع مواد زاید از طریق صفرا به عهده دارد. کمبود ترشح صفرا در کبد موجب ایجاد بیماری هایی همچون کلستاز شده که برای درمان آن از داروی اورسودیول استفاده می شود. اما این دارو اثر درمانی چندانی نداشته و عوارض گوارشی زیادی هم دارد. در اینجا محصولات خانواده نیوشا را مشاهده می نمایید که مصرف آن می تواند به عنوان مکمل درمان، موجب افزایش ترشح صفرا در بدن شود.