تقویت سیستم ایمنی بدن، بهترین دفاع در برابر بیماریهاست. سیستم ایمنی بدن کار قابل توجهی در دفاع از بدن در برابر میکروارگانیسم های بیماری‌زا انجام می دهد، اما گاهی اوقات سیستم ایمنی در انجام وظیفه خود ممکن است شکست خورده و حمله یک میکروب یا ویروس شما را بیمار کند. در اینجا محصولات خانواده نیوشا را مشاهده می نمایید که مصرف آن میتواند در تقویت سیستم ایمنی تأثیری مستقیم داشته باشد.