مقاوم شدن میکروب ها در برابر داروهای ضد میکروبی را مقاومت ضد میکروبی می نامند. به این ترتیب داروهایی مثل آنتی بیوتیک ها یا ضد ویروس ها بر میکروب های مقاوم شده که می توانند باکتری ها ،ویروس ها و برخی از انگل ها باشند، بی تأثیر می گردند و عفونت در شخص مبتلا باقی میماند. علتش هم استفاده زیاد و یا غلط از داروهای ضد میکروبی است. در اینجا محصولات خانواده نیوشا را مشاهده می نمایید که مصرف آن به عنوان ضد میکروب قوی عمل میکند.