وقتی که عاملی مضر بدن را تحریک میکند، بدن برای حفاظت از خود دچار التهاب میشود. هدف از التهاب، حذف عامل آسیب رساننده به بدن و شروع روند ترمیم است. در اینجا محصولات خانواده نیوشا را مشاهده می نمایید که مصرف آن میتواند به عنوان ضد التهاب عمل کنند.