تشنج یک دوره گذرای سفتی و گرفتگی غیرارادی عضلات میباشد که تغییر سطح هوشیاری را هم بدنبال دارد. این گرفتگی های عضلانی باعث ایجاد حرکات نامنظم می شوند که حدودا یک تا دو دقیقه طول می‌کشند. در اینجا محصولات خانواده نیوشا را مشاهده می نمایید که مصرف آن به عنوان ضد تشنج مؤثر میباشد.