سرطان بیماری ژنتیکی است، یعنی از تغییر ژن هایی که عملکرد سلول ها، به خصوص نحوه رشد و تقسیم آنها را کنترل میکنند، ایجاد میشود. تغییرات ژنتیکی که باعث سرطان می شوند، ممکن است از والدین به ارث رسیده باشند یا ممکن است در طول زندگی فرد، نتیجه خطاهایی باشد که منجر به تقسیم سلولی شده یا به علت آسیب دیدن DNA در اثر مواجهه با برخی عوامل محیطی باشد. در اینجا محصولات خانواده نیوشا را مشاهده می نمایید که مصرف آن یه عنوان مکمل ضد سرطان میباشد.